Nowe wymagania dla domów z bali – propozycje SDD

Według dziś obowiązujących wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych – grubość ścian zewnętrznych z bali prostokątnych, bez dodatkowej izolacji cieplnej powinna wynosić min. 68 cm, co w przeliczeniu na średnicę daje – 76 cm. Takie to mamy aktualne przepisy.

Tematem tym Stowarzyszenie Dom Drewniany zainteresowało Ministra Infrastruktury i Budownictwa, pismem z dnia 20 września 2017

Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,
W ostatnim okresie, w naszym kraju, rozgorzała dyskusja na temat w promocji drewna i domów o konstrukcji drewnianej. Większość zainteresowanych mówi o domach o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Nie wspomina się natomiast nic na temat domów z litych bali drewnianych.
I właśnie tematem – tematem domów z litych bali drewnianych, a ściślej – wymaganą przepisami izolacyjnością cieplną przegród dla tego typu budownictwa, a w konsekwencji wymaganą grubością ścian zewnętrznych – chciałbym Pana Ministra i Jego służby zainteresować.

Jakiej grubości bale z drewna litego spełniają, w naszym kraju, wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych ???
Aktualne przepisy (obowiązujące od 01 stycznia 2014 r) – § 328 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymagają by budynek spełniał wymagania tak w zakresie wskaźnika EP (kWh/(m2rok) określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną jak i izolacyjności cieplnej przegrody zewnętrznej odpowiadającej przynajmniej wymaganiom w tym zakresie..
Przepisy j/w, w zakresie izolacyjności cieplnej dla ścian zewnętrznych, na dzień dzisiejszy, wymagają współczynnika przenikania ciepła U ≤ 0,23 W/m2K.
Uwzględniając powyższe, a także krajową wartość współczynnika przewodzenia ciepła lambda (ʎ) dla drewna w poprzek włókien – ʎ = 0,16 W/mK, grubość bala prostokątnego na ściany zewnętrznej np. jednorodzinnego budynku mieszkalnego, powinna wynosić minimum 68 cm, co dla bali okrągłych daje średnicę minimum 76 cm.

Według tego samego rozporządzenia, od 01 stycznia 2021 r. wymagania w zakresie współczynnika U dla ścian zewnętrznych będą wynosić ≤ 0,20 W/m2K. Po tym okresie ściany z bali prostokątnych z drewna litego lub klejonego, bez dodatkowej izolacji cieplnej będą musiały posiadać grubość powyżej 78 cm, co dla bali okrągłych daje średnicę 88 cm
Jak z powyższego wynika, powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie projektowania i wykonania budynków wymagają zapewniania spełnienie następujących wymagań minimalnych w zakresie wskaźnika EP i izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych.
Wymagania te eliminują ściany z litych bali drewnianych, bez dodatkowej warstwy ocieplenia, z budownictwa mieszkaniowego. Nie sposób bowiem wykonać ścian z litych, prostokątnych bali drewnianych grubości min. 68 cm czy okrągłych o średnicy powyżej 76 cm.

Według obowiązujących do 31 grudnia 2013 r. warunków technicznych, budynek powinien spełniać wymóg wskaźnika EP, gdy przegrody zewnętrzne budynku zostały odpowiednio docieplone, tj. – spełniały wymóg wysokości współczynnika U lub gdy zaprojektowano ogrzewanie budynku paliwem o małej zawartości energii pierwotnej, czyli wykorzystując źródła odnawialne.
Przy braku, wymaganej izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych, dla osiągnięcia wymaganej wartości współczynnika EP, wartość tę można było nadrobić dobrą izolacyjnością podsadzki, okien oraz dachu, a także zastosowaniem niekonwencjonalnych systemów grzewczych – kolektorów słonecznych, ogniw fotoelektrycznych czy pomp ciepła.
Jak widać w nowych warunkach technicznych zamieniono „lub” na „i”, co oznacza, że budynek musi spełniać wymagania tak w zakresie wartości wskaźnika EP oraz w zakresie izolacyjności cieplnej wszystkich przegród zewnętrznych budynku.

 

Jednoczesne wymagania dla budynku – wymagania w zakresie uzyskania określonych wartości współczynnika EP i wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, eliminują budynki z litych bali drewnianych, bez dodatkowej warstwy ocieplenia, z budownictwa mieszkaniowego.
W wielu krajach, w tym i w Finlandii, opracowano specjalne warunki techniczne dla domów z bali, określając wymagania izolacyjności dla poszczególnych elementów budynku, tak by ściana z litych bali drewnianych pozostała ścianą z bali, bez dodatkowej warstwy izolacji cieplnej, a budynek spełniał wymagania w zakresie zużycie odpowiedniej ilości energii pierwotnej.
I tak w Finlandii obowiązują poniższe wymagania dla budynku ze ścianami z bali prostokątnych o grubości nie mniejszej niż 180 mm lub bali okrągłych o średnicy nie mniejszej niż 210 mm obowiązują poniższe, minimalne wymagania:
– ściana zewnętrzna – 0,24 W/m2K
– dach, stropodach – 0,15 W/m2K
– podłoga nad przestrzenią wentylowaną – 0,19 W/m2K
– podłoga na gruncie – 0,24 W/m2K
– okna, drzwi zewnętrzne – 1,4 W/m2K
– okna dachowe – 1,5 W/m2K
Jednocześnie określono, że współczynnik przenikania ciepła ścian, dachu lub podłogi może wynosić np. 0,6 W/m2K lub dla okna – 1,8 W/m2K, jeśli inne części budynek są odpowiednio bardziej izolowane.

Przedstawiając powyższe, zwracamy się z propozycją rozważenia możliwości opracowania, wzorem innych krajów, wymagań projektowych dla domów z bali, tak by domy z bali bez dodatkowych izolacji cieplnych mogły spełniać wymagania w zakresie zużycia odpowiedniej ilości energii pierwotnej.
Jednocześnie informuję, iż w przypadku podjęcia kroków w kierunku zmiany obowiązujących przepisów, jesteśmy w stanie podjąć się ścisłej współpracy w powyższym temacie.

Z poważaniem
Wojciech Nitka
Prezes Zarządu SDD

 

Do wiadomości:
Jan Szyszko
Minister Środowiska

Konrad Tomaszewski
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

 

Należy podkreślić, że Ministerstwo przyjęło wniosek Stowarzyszenie Dom Drewniany, i w nowo przedstawionych propozycjach zmian do rozporządzenia  w sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wniosek został wstępnie uwzględniony.

Propozycja zapisu wygląda następująco:

Dostosowanie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej budynków do technologii budownictwa balowego.

Wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

  1. Określenie wymagań izolacyjności dla poszczególnych elementów budynku, tak by budynek spełniał wymagania w zakresie zużycia odpowiedniej ilości energii pierwotnej np. na wzór rozwiązań skandynawskich:
  • minimalne wymagania dla budynku ze ścianami z bali prostokątnych o grubości nie mniejszej niż 180 mm lub bali okrągłych o średnicy nie mniejszej niż 210 mm:
  • ściana zewnętrzna – 0,24 W/m2K
  • dach, stropodach – 0,15 W/ m2K
  • podłoga nad przestrzenią wentylowaną – 0,19 W/ m2K
  • podłoga na gruncie – 0,24 W/ m2K
  • okna, drzwi zewnętrzne – 1 , 4 W/ m2K
  • okna dachowe – 1,5 W/ m2K

Przykładowo, w przepisach skandynawskich określono, że współczynnik przenikania ciepła ścian, dachu lub podłogi może wynosić np. 0,6 W/ m2K lub dla okna – 1,8 W/m m2K, jeśli inne części budynku są odpowiednio bardziej izolowane.

Mamy nadzieję, że powyższe wymagania zostaną przyjęte, co powinno w dużym stopniu wpłynąć na rozwój budownictwa domów z bali.

 

Wojciech Nitka

Gdańsk, 29 maja 2018 r.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *