10. Odbiór robót

Podstawę kwalifikacyjną do przeprowadzenia odbioru budynku o drewnianej konstrukcji szkieletowej i materiałów drewnopochodnych stanowią dokumenty w postaci dokumentacji projektowej, dziennika budowy i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dzienniku budowy.

Zgodność wykonania budynku z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie:
– weryfikacji wykonanych robót z zatwierdzonym projektem budowlanym,
– weryfikacji zastosowanych materiałów,
– kontrolnych pomiarach.
etap01     etap03
Odbiór końcowy powinien obejmować co najmniej stwierdzenie prawidłowości w zakresie:
– zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
– jakości zastosowanych materiałów,
– kształtów i wymiarów budynku,
– wykonania konstrukcji budynku,
– wykonania robót dachowych,
– wykonania robót elewacyjnych,
– wykonania robót okładzin wewnętrznych,
– wykonania robót posadzkowych.
Osobnym odbiorom, przez osoby upoważnione, podlegają odbiory instalacji:
– wodno-kanalizacyjnej,
– elektrycznej,
– wentylacyjnej,
etap02

Elementy budynku wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji , w tym bezpieczeństwu pożarowemu oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń.

Protokół odbioru powinien zawierać:
– podsumowanie wyników oględzin i stwierdzeń,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania elementów budynku z ustaleniami projektowymi,
– wykaz ewentualnych usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– wnioski dotyczące dalszego postępowania.

W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego.

etap05     etap04

Wojciech Nitka
Katalog Budownictwa szkieletowego 2002

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *