Budowlane drewno zgodne z wymogami UE

Drewno jest materiałem powszechnie dostępnym. Jednakże nie każde drewno nada­je się do użytku zgodnego z normami UE. Tylko to, które posiada certyfikat CE może być wykorzystywane do budowy. Warto zatem zwracać uwagę na pochodzenie mate­riałów budowlanych w tym drewna.

Wstęp

Państwa członkowskie ustanowiły przepisy, w tym wymagania, odnoszące się nie tyl­ko do bezpieczeństwa budynków i innych obiektów budowlanych, lecz także do zdro­wia, trwałości, oszczędności energii, ochrony środowiska, aspektów ekonomicznych i in­nych aspektów istotnych z punktu widzenia interesu publicznego. Drewno jest z punktu widzenia UE materiałem budowLanym, któ­rego jakość nie może budzić żadnych wątpli­wości, jako budulca konstrukcyjnego. Ustanowione na szczeblu Unii lub na szczeblu państw członkowskich przepisy ustawowe i wykonawcze, środki administra­cyjne lub orzecznictwo, dotyczące obiektów budowlanych, mogą mieć wpływ na wyma­gania dotyczące wyrobów budowlanych takich jak drewno konstrukcyjne.

Tarcica konstrukcyjna bez oznakowania znakiem CE powinna być sprzedawana wyłącznie do niekonstrukcyjnego zasto­sowania, na przykład do wytwarzania architektury ogrodowej.

Natomiast tarcica konstrukcyjna stoso­wana w budownictwie zgodnie z obo­wiązującymi przepisami powinna być sortowana wytrzymałościowo. Sortowanie to ma na celu określenie kla­sy wytrzymałości tarcicy.

W Polsce wytrzymałościowe sortowanie tar­cicy konstrukcyjnej metodą wizualną odbywa się zgodnie z normą PN-82/D – 94021. Sama metoda badania wytrzymałościowego metodą wizualną jest dość mało wiarygodna i obarczona dużym błędem.

Od lipca 2013 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. usta­nawiające zharmonizowane warunki wpro­wadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Jeżeli drewno budowlane objęte jest normą zharmonizowaną lub jest zgodne z wydaną dla niego europejską oceną tech­niczną, producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowa­dzeniu takiego wyrobu do obrotu.

Wyrób budowlany – drewno budowlane

„Wyrób budowlany” – drewno budowlane, oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodu­kowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budow­lanych lub ich częściach, którego właści­wości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do pod­stawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Jeżeli drewno budowlane objęte jest normą zharmonizowaną lub jest zgodne z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, infor­macje w każdej formie o jego właściwościach użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk, można podać wyłącznie, o ile zostały włączone do deklaracji właściwości użytkowych i w niej wyszczególnione. Artykuł 8 ust. 5 ustawy o systemie oceny zgodności zawiera zakaz wprowadzania do obrotu lub oddawanie do użytku wyrobu nie posiadającego oznakowania zgodność, jeże­li wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyj­nego w Warszawie z dnia 8 lipca 2009 r. VI SA/Wa 606/2009.

Poprzez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia ozna­kowania CE na drewnie budowlanym producent powi­nien wskazać, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Oznakowanie CE drewna budowlanego

Poprzez umieszczenie lub zlecenie umiesz­czenia oznakowania CE producent wskazu­je, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność drewna budowlanego z deklaro­wanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i innym stosownym ustawodaw­stwie harmonizacyjnym Unii odnoszącym się do umieszczania tego oznakowania.

Dla każdego drewna budowlanego objętego normą zharmo­nizowaną lub dla którego wydana została europejska ocena techniczna oznakowanie CE jest jedynym oznakowaniem po­twierdzającym zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w odniesieniu do jego zasadni­czych charakterystyk, objętych tą normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną.

Zgodnie z certyfikatem CE drewno powinno posiadać określoną wytrzymałość. Sytuacja w której drewno ulega uszkodzeniu, do­wodzi, że albo produkt do końca nie spełnia określonych norm, albo dekarz popełnił błąd przy jego zastosowaniu i np. poddał niewłaściwemu naciskowi. Zastosowanie drewna niecertyfikowanego w konstrukcji dachu, czyli takiego które nie spełnia norm UE, a tym samym nie ma certyfikatu CE obciąża dekarza odpowiedzialnością (karną, cywilną) za użycie wyrobu niedo­puszczonego do użytku czyli nie posiadające certyfikatu CE. 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, pozytywny wynik oceny zgodności z zasadni­czymi wymaganiami dokonywanej przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą stanowi podstawę do wydania producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi certyfikatu zgodności. Wyrok Zespołu Arbitrów – Urząd Zamówień Publicznych z dnia 4 czerwca 2007 r. UZP/Z0/0-631/07.

Przykład praktyczny

Dekarz nie zastosował certyfikowanego drewna przy bu­dowie więźby dachowej. Jakie czekają go konsekwencje w przypadku, kiedy sprawa trafi do sądu?

Dekarz może odpowiadać zarówno na drodze karnej, jak również na drodze cywilnej za korzystanie z niecertyfikowanego drewna przy budowie. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną, dekarz narażony jest na karę grzywny, czy karę więzienia. Wiele w tym wypadku zależy od skali nadużycia.

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność cywilną, jest to odpowie­dzialność odszkodowawcza, która w przypadku użycia niecer­tyfikowanego drewna może być duża z przepadkiem mienia i naprawieniem szkody na rzecz poszkodowanego włącznie.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizo­wane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

 

Autor: Przemysław Gogojewicz

Artykuł ukazał się w piśmie „Fachowy Dekarz & Cieśla” – nr 1/2017

You may also like...

2 komentarze

  1. Anna napisał(a):

    Bardzo przydatny artykuł. Widać lekkie pióro autora 🙂 Pozdrowienia!

  2. Maja napisał(a):

    Mądre słowa. No i w sumie temat dość na czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *