Budynki jednorodzinne w klasie ,,E” odporności pożarowej

Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń
przeciwpożarowych
mgr inż. ………  ……………..
Nr upr. ……/….
Adres ………………………….

OPINIA NR …./2014
z zakresu ochrony przeciwpożarowej
dot. klasy odporności ogniowej ścian zewnętrznych w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych wykonywanych wg technologii firmy ……….. Sp. z o.o. 

I. Ustalenia formalno-prawne:
1. Budynki mieszkalne jednorodzinne zalicza się o kategorii ZL IV zagrożenia ludzi.
2. Zgodnie z postanowieniami par. 212 ust. 2 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z póź. zmianami) – budynki niskie zaliczone do kategorii ZL IV zagrożenia ludzi, powinny być wykonane w klasie ,,D” odporności pożarowej z elementów konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniających ognia.
3. Wymagania w zakresie klasy odporności poszczególnych elementów budynku w klasie ,,D” i ,”E” odporności pożarowej przedstawia tabela poniżej:

*) Z zastrzeżeniem $ 219 ust. 1.
Ozaczenia w tabeli:
R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,
E – szczelność ogniowa (w minutach) określona jw.,
I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
(-)-nie stawia się wymagań,
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem $ 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej n1ż 20% jej powierzchni; ale dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60′ a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.
5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

4. Zgodnie z postanowieniami $ 213 pkt l. rozporządzenia j/w budynki mieszkalne jednorodzinne do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie, są zwolnione z wymagań dotyczących klasy odporności pożarowej budynków.

II. Wnioski
l. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w $ 212 nie dotyczą budynków do trzech kondygnacji nadziemnych m.in. mieszkalnych jednorodzinnych.
2. Budynki mieszkalne jednorodzinne mogą być w klasie ,,E” odporności pożarowej. Dla klasy ,,E” odporności pożarowej nie stawia się wymagań do klasy odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku.
3. Ściany zewnętrzne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie nie muszą spełniać wymagań żadnej klasy odporności pożarowej.
4. Lekka ściana warstwowa zewnętrzna wykonana wg technologii firmy ………… Sp. z o.o. , adres ………………….. (karta katalogowa ściany w załączeniu), jest wykonana w klasie co najmniej EI 30 odporności ogniowej.

Gdańsk, czerwiec 2017 r.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *