Regulamin księgarni

Regulamin sklepu internetowego Budujzdrewna.pl

I. Ogólne warunki zakupów

Sklep internetowy, działający pod adresem www.budujzdrewna.pl (dalej „Sklep” lub „Sprzedający”), prowadzony jest przez firmę Centrum Budownictwa Drewnianego, z siedzibą w Gdańsku (80-244), przy ulicy Grunwaldzkiej 76/78, wpisane do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod numerem ewidencyjnym 62648, Regon – 190649948, NIP 584-010-16-22.

Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Podane na stronach internetowych Sklepu ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia, obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.

Wszystkie ceny podawane są w złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów transportu.

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe, objęte gwarancją oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia złożonego zamówienia przez osobę zarejestrowaną w Sklepie (dalej „Klient” lub „Kupujący”) jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

Centrum Budownictwa Drewnianego informuje, że strona internetowa www.budujzdrewna.pl umieszcza w urządzeniu końcowym Użytkownika, a później wykorzystuje, tzw. „cookies” („ciasteczka”), aby zapewnić maksymalną wygodę jej użytkowników przy korzystaniu z serwisu (m. in. zapamiętując preferencje i ustawienia na tej stronie, analizując statystykę aktywności użytkownika na stronie, dobierając reklamy, przeciwdziałając nadużyciom).

Cele zastosowania „cookies” określa się jako:
– Konieczne do poprawnego działania budujzdrewna.pl/ksiegarnia_new, pozwalające na poruszanie się po stronie oraz używanie jej elementów m.in. zapamiętują poprzednie czynności podczas wracania na tą samą stronę, wykorzystywane są podczas wypełniania formularzy.
– Poprawiające wydajność – zbierają informacje na temat jak użytkownicy korzystają ze strony www.budujzdrewna.pl, z jakich obszarów korzystają, ile czasu na nich spędzają. Dzięki tym informacjom możliwe jest poprawianie działania stron oraz badanie potrzeb użytkowników.
– Poprawiające funkcjonalność – zapamiętywanie ustawień i wyborów użytkownika.
– Statystyczne.
– Reklamowe.

Pozostawiając ustawienia przeglądarki w aktualnej konfiguracji, Użytkownik wyraża zgodę na ww. funkcjonowanie strony www.tarcica.pl. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby pliki były zapisywane może zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania „cookies” znajdują się na stronie: Polityka prywatności.

II. Procedura składania, realizacji i płatności za zamówienia

Zamówienia na towary są składane przez Klientów na stronie internetowej Sklepu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Zamówienia można składać również e-mailem na adres biuro@budujzdrewna.pl  lub telefonicznie pod nr tel. +48 58 301-68-51.

Dokument sprzedaży (faktura lub paragon) będzie dołączony do przesyłki i będzie zawierać dane, które Klient poda podczas składania zamówienia.

Klienci składający zamówienia na stronie internetowej Sklepu mogą sprawdzić stan swojego zamówienia oraz historię zamówień.

III. Koszty transportu

Koszty dostawy towaru – 20 zł. – pokrywa Klient.

Koszt transportu wyliczany jest przez system sklepu w trakcie składania zamówienia i zależy od:
– miejsca przeznaczenia
– wagi przesyłki
– sposobu płatności (płatność przy odbiorze/przedpłata)
– wybranej przez klienta firmy kurierskiej.

Koszty dostawy są przedstawione Klientowi przez Sprzedającego na stronie internetowej sklepu budujzdrewna.pl w trakcie składania zamówienia zamówienia lub podczas potwierdzenia przyjęcia zamówienia złożonego inną drogą.

IV. Zwroty (prawo odstąpienia od umowy dotyczące wyłącznie Klientów będących konsumentami, w rozumieniu art. 22¹Kodeksu cywilnego)

Zgodnie ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z 2000 roku ze zm.), konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania przesyłki, przez złożenie pisemnego oświadczenia (bez konieczności uzasadniania odstąpienia). Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zgodnie z art. 22¹ Kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot towaru wymaga złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób, zgodny z Kodeksem Cywilnym.

W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, realizowanego na podstawie uprawnienia opisanego powyżej, należy podać:
– imię i nazwisko Klienta (konsumenta)
– dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość),
– nazwę, numery, ilość towarów, od których zakupu konsument odstępuje,
– jeśli istnieje konkretny powód zwrotu prosimy go podać,
– informacje na temat opakowania, stanu w jakim znajduje się towar,
– wskazanie czy zwrot pieniędzy ma zostać dokonany przelewem, wraz z numerem konta konsumenta,
– numer faktury,
– dowód otrzymania przesyłki.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres: Centrum Budownictwa Drewnianego, ul. Grunwaldzka 76/78, 80-244 Gdańsk lub e-mailem na adres biuro@budujzdrewna.pl

Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Sprzedającego na jego koszt oraz za pobraniem.

V. Reklamacje

Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie:
a) W przypadku klientów nie będących konsumentami:
1. przesłanego pisemnie zgłoszenia reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.
b) w przypadku klientów będących konsumentami, zgodnie z definicją wskazaną w ust. V pkt 2, reklamacje będą realizowane na podstawie:
1. zgłoszenia telefonicznego (Sprzedający potwierdzi pisemnie w ciągu 14 dni przyjęcie reklamacji, chyba że w tym terminie udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację),
2. ustnie do protokołu,
3. pisemnie (list, faks, poczta elektroniczna) – (Sprzedający potwierdzi pisemnie w ciągu 14 dni przyjęcie reklamacji, chyba że w tym terminie udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację).

Reklamacje zgłaszane w formie pisemnej należy przesłać pocztą na adres: Centrum Budownictwa Drewnianego,ul. Grunwaldzka 76/78,80-244 Gdańsk lub e-mailem na adres biuro@budujzdrewna.pl

W pisemnym podpisanym, przez Klienta lub osoby uprawnione do jego reprezentowania, oświadczeniu należy podać:
– imię i nazwisko,
– dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość),
– nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane,
– powód reklamacji,
– wskazanie czy ewentualny zwrot pieniędzy ma zostać dokonany przelewem, wraz z numerem konta Klienta,
– numer dokumentu sprzedaży (jeśli został wystawiony) lub inny dowód zakupu.

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi najpóźniej w ciągu 14 dni na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. W przypadku przyjęcia reklamacji ustalony zostanie sposób zwrotu towaru.

Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi Sprzedający. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Sprzedającego na jego koszt oraz za pobraniem.

Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem e-mail cbd@budujzdrewna.pl lub pod numerem telefonu +48 507-845-866.

VI. Reklamacje towarów z wyprzedaży

W przypadku towarów sprzedawanych w ramach „wyprzedaży” Sklep może prowadzić sprzedaż towarów drugiego gatunku lub towarów nie w pełni wartościowych, tzn. takich, które mogą posiadać drobne wady lub uszkodzenia. Klient przed zakupem takiego towaru zostanie poinformowany co do zakresu istniejącej wady towaru.

Reklamacja towarów opisanych w pkt. 1 powyżej, nie może dotyczyć wad i uszkodzeń, o których Klient został poinformowany.

VII. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.) Centrum Budownictwa Drewnianego informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych administrowanym przez Centrum Budownictwa Drewnianego,ul. Grunwaldzka 76/78,80-244 Gdańsk.
Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie, a za zgodą Klienta również w celu realizacji działalności Centrum Budownictwa Drewnianego, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.

Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania oraz ich usunięcia.

Sprzedający zapewnia, że wszystkie informacje i dane przekazywane przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.drewno.pl, pozostaną poufne i w odpowiedni sposób zabezpieczone.

VIII. Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.

Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U, 2000r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), chyba że bezwzględnie wiążące przepisy prawa stanowią inaczej.

Sądem właściwym (za wyjątkiem Klientów będący konsumentami) miejscowo do rozstrzygania sporów wynikłych między Sprzedającym a Klientem lub innymi podmiotami, na rzecz których Sprzedający świadczy usługi w ramach Sklepu, jest sąd powszechny, w którego okręgu Sprzedający ma swoją siedzibę; jeśli sądem właściwym okaże się sąd rejonowy, strony zgodnie wybierają Sąd Rejonowy w Gdańsku – Gdańsk północ. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według zasad ogólnych.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2015 roku.