Bibliografia

Ustawy i rozporządzenia

1). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156.

2) Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1433, z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 180, poz. 1491)

3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz.U. z dnia 4 lutego 2003 r.)

4). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami)

5). Prawo Budowlane – Ustawa z 7 lipca 2004 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) z zmianami Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,  z 2011 r. Nr 32, poz. 159,  z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135,  poz. 789,  Nr 142,  poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472.

6) Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych

7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EEG

 

Europejskie Aprobaty Techniczne

8) ETAG nr 007 – Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z drewna

9) ETAG 015 – Trójwymiarowe łączniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych

10) Europejska Aprobata Techniczna – ETA-03/0050 – Płyty gipsowo-włóknowe do wykonywania poszycia i okładzin elementów budowli

11) Europejska Aprobata Techniczna ETA 11/0111 – Lekkie kompozytowe drewnopochodne belki i słupy.

12) Europejska Deklaracja Zgodności nr 1020-CPD-070038938 – Stalowe płytki mocujące z otworami do budowlanych wyrobów drewnianych

13) Europejska Aprobata Techniczna ETA 06/0238 – Light composite wood-based beams and columns for structural use

14) Europejska Aprobata Techniczna ETA 06/0040 – Dammplate aus Hanf zur Warme und/oder Luftschalldammung

15) Europejska Aprobata Techniczna ETA 09/0353 – Sypki wyrób termoizolacyjny z włókien celulozowych

 

Instrukcje ITB

16) ITB ZUAT-15/II.17/2003; Trójwymiarowe łączniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych. ITB, Warszawa 2003

17) ITB ZUAT-15/VI.06/2005 – Środki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów budowlanych z drewna. Wydanie 2, ITB, Warszawa 2005

18) WTWiORB – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane.

19) WTWiORB część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

20) WTWiORB część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7. Lekkie ściany działowe.

 

Normy

21) PKN-CEN/TR 14788:2012 – Wentylacja budynków — Projektowanie i wymiarowanie systemów wentylacji mieszkań

22) PN-B-02151-3 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

23) PN-C-04906  – Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.

24) PN-D-94021 – Tarcia iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi

25) PN-M-82501 – Wkręty do drewna ze łbem sześciokątnym

26) PN-M-82503 – Wkręty do drewna ze łbem stożkowym

27) PN-M-82504 – Wkręty do drewna ze łbami soczewkowymi.

28) PN-M-82505Wkręty do drewna z łbem kulistym

29) PN-EN 300 – Płyty o wiórach orientowanych (OSB).Definicje, klasyfikacja i wymagania techniczne.

30) PN-EN 309 – Płyty wiórowe. Definicja i klasyfikacja

31) PN-EN 312 – Płyty wiórowe. Wymagania techniczne

32) PN-EN 313-1,2 – Sklejka. Klasyfikacja i terminologia

33) PN-EN 314-2 – Sklejka. Jakość sklejenia. Część 2: Wymagania,

34) PN-EN 315 – Sklejka. Odchyłki wymiarów

35) PN-EN 335-1 – Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych — Definicja klas użytkowania — Część 1: Postanowienia ogólne

36) PN-EN 335-3 – Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia biologicznego. Zastosowanie do płyt drewnopochodnych.

37) PN-EN 338 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.

38) PN-EN 350-1 – Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych — Naturalna trwałość drewna litego — Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna

39) PN-EN 335-2:2007 – Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych — Definicja klas użytkowania — Część 2: Zastosowanie do drewna litego

40) PN-EN 335-3:2001 – Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych — Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego — Zastosowanie do płyt drewnopochodnych

41) PN-EN 385 – Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne.

42) PN-EN 386 – Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.

43) PN-EN 387 – Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne.

44) PN-EN 390 – Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki.

45) PN-EN 460:1997 – Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Naturalna trwałość drewna litego – Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego w klasach zagrożenia

46) PN-EN 520 – Płyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badań

47) PN-EN 599-1,2 – Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Skuteczność działania zapobiegawczych środków ochrony drewna oznaczona w badaniach biologicznych. Klasyfikacja i etylowanie.

48) PN-EN 622-4 – Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla płyt porowatych.

49) PN-EN 636 – Sklejka. Wymagania techniczne.

51) PN-EN 912 – Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych.

51) PN-EN 1075 – Konstrukcje drewniane — Metody badań — Połączenia na metalowe płytki kolczaste

52) PN-EN 1194 – Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo.

53) PN-EN 1381Konstrukcje drewniane — Metody badań — Nośność złączy na zszywki

54) PN-EN 1995 – Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Zasady ogólne i zasady dla budynków,

55) PN- EN 10024 – Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na gorąco — Tolerancja kształtów i wymiarów

56) PN-EN 10230-1 – Gwoździe z drutu stalowego — Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia

57) PN-EN 12152 „Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja” i

58) PN-EN 12154 „Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja”.

59) PN-EN 12369-1 – Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe.

60) PN-EN 12871 – Płyty drewnopochodne. Wymagania dla płyt przenoszących obciążenia, stosowanych na podłogi, ściany i dachy.

61) PN-EN 13162  – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

62) PN-EN 13163 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

63) PN-EN 13171 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

64) PN-EN 13501-1 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków — Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.

65) PN-EN 13829:2002 – Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.

66) PN-EN 13984 – Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości

67) PN-EN 13969 – Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Definicje i właściwości.

68) PN-EN 13986 – Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie. Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie.

69) PN-EN 14080 – Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania.

70) PN-EN-14081 – Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo — Część 1: Wymagania ogólne

71) PN-EN 14250 – Konstrukcje drewniane — Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi.

72) PN-EN 14374:2005 Konstrukcje drewniane — Fornir klejony warstwowo (LVL) — Wymagania

73) PN-EN 14545  – Konstrukcje drewniane. Łączniki typu wkładek i pierścieni. Wymagania

74) PN-EN 14566 – Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań.

75) PN-EN ISO 6946 – Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

76) PN-EN ISO -13790:2009 – Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia

 

Literatura

1) S. Simpson, Framing & Rough Carpentry, R.S. Means Company, Inc., 1991

2) R. Thallon, Graphic Guide to Frame Construction, The Taunton Press,  Newtoun, CT, 1991

3) B.W. Maguire, Carpentry for Residentail Construction,  Craftsman Book Company, Carlsbad, CA, 1991

4) J.A. Kilpatrick, Understanding House Construction, NAHB, Washington, DC, 1992

5) M. Gross, Roof Framing, Craftsman Book Company, Carlsbad, CA, 1992

6) Advanced Framing, Techniques, Troubleshooting & Structural Design, The Journal of Light Construction, Richmont, VT, 1992

7) W. P. Spence, Residential Framing, A Homebuilder’s Construction Guide, Sterling Publishing Co, New York, 1993

8) L.O. Anderson, Wood-Frame House Construction, Craftsman Book Company, Carlsbad, CA, 1993

9) M. Newman, Design & Construction of Wood-Frame Buildings, McGraw-Hill, Inc, 1995

10) Troubleshooting Guide to Residentail Construction, The Journal of Light Construction, Richmont, VT, 1997

11) Builder’s Manual, Canadian Home Builders’ Association, Ontario 2001

12) J. Lstiburek, Builder’s Guide, Cold Climates, Energy & Environmental Building Association, Minneapolis, MN, 2001

13) M. Guertin, R. Arnold, Precision Framing, The Taunton Press,  Newtoun, CT, 2001

14) National Building Code of Canada 2005, Volume 1 & 2, Canadian Commission on Building and Fire Codes, National Research Counci Canada, Ottawa 2005

15) F.D.K. Ching, S.R. Winkel, FAIA, Building Codes Ilustrated, A Guide to Understanding the 2006 International Building Code, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, NJ 2007

16) R.J. DeCristoforo, Housebuilding. A Do-It-Yourself Guide, Sterling Publishing Co. Inc. New York 2007

17) F.D.K. Ching, Building Construction Illustrated, 4 Edition,  John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, NJ 2008

18) Wojciech Nitka, Wymagania techniczno-montażowe dla drewnianego budownictwa szkieletowego, CBD, Gdańsk 2010

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery − 3 =