Odbiór robót

Podstawę kwalifikacyjną do przeprowadzenia odbioru budynku o drewnianej konstrukcji szkieletowej i materiałów drewnopochodnych stanowią dokumenty w postaci dokumentacji projektowej, dziennika budowy i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dzienniku budowy.

Zgodność wykonania budynku z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie:
– weryfikacji wykonanych robót z zatwierdzonym projektem budowlanym,
– weryfikacji zastosowanych materiałów,

– kontrolnych pomiarach.

Odbiór końcowy powinien obejmować co najmniej stwierdzenie prawidłowości w zakresie:
– zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
– jakości zastosowanych materiałów,
– kształtów i wymiarów budynku,
– wykonania konstrukcji budynku,
– wykonania robót dachowych,
– wykonania robót elewacyjnych,
– wykonania robót okładzin wewnętrznych,

– wykonania robót posadzkowych,

Osobnym odbiorom, przez osoby upoważnione, podlegają odbiory instalacji:
– wodno-kanalizacyjnej,
– elektrycznej,

– wentylacyjnej,

Elementy budynku wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji , w tym bezpieczeństwu pożarowemu oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń.

Protokół odbioru powinien zawierać:
– podsumowanie wyników oględzin i stwierdzeń,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania elementów budynku z ustaleniami projektowymi,
– wykaz ewentualnych usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

– wnioski dotyczące dalszego postępowania.

W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × pięć =