Możliwe odległości między budynkami ZL IV

Poniżej opinia Instytutu Techniki Budowlanej dotycząca możliwości zachowania minimalnej odległości między budynkami drewnianymi o ścianach wieńcowych i pokryciach rozprzestrzeniających ogień jak dla budynków ze ścianami i dachami nierozprzestrzeniającymi ognia.

 

Instytut Techniki Budowlanej
Pismo nr NP-536/P/04/MK
Warszawa 2004-01-27

Opinia w sprawie odległości między budynkami ZL IV.

1. Przedmiot i zakres opinii

Przedmiotem opinii są warunki bezpieczeństwa pożarowego budynków niskich kategorii ZL IV o konstrukcji drewnianej w związki z klasyfikacją ogniową i minimalnymi odległościami między budynkami.

Opinia jest związana ze specyficznym, regionalnym budownictwem realizowanym w gminie tatrzańskiej i skomplikowanym układem działek na zboczach wzniesień.

2. Wymagania

Podstawowe wymagania związane z odległościami i klasyfikacją ogniową ścian zewnętrznych – przekryć dachów sformułowano w § 271 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002).

Z przepisu tego (oraz § 271 ust. 1) wynika, że jeżeli ściana lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, to odległość między budynkami ZL powinna wynosić 12 m, a jeżeli ściany lub pokrycia dachów w obu budynkach są rozprzestrzeniające ogień, to odległości te powinny wynosić 16 m.

Jeżeli ściany i przekrycia dachów budynków są nierozprzestrzeniające ognia, minimalna odległość między nimi powinna wynosić.

Wymagania te dotyczą budynków usytuowanych na różnych działkach. Jeżeli budynki są usytuowane na jednej działce a ich łączna powierzchnia nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe nie ma wymagań dotyczących odległości niezależnie od klasyfikacji ogniowej ścian i przekryć dachowych.

3. Charakterystyka typowych rozwiązań i ocena techniczna.

Ściany zewnętrzne wykonane są zwykle jako wieńcowe. Jeżeli mniejszy wymiar przekroju poprzecznego bali lub średnica okrąglaków jest nie mniejsza niż 14 cm ściany wieńcowe z takich elementów uważa się za nierozprzestrzeniające ognia.

Pokrycia z gontów lub desek są rozprzestrzeniające ogień. Nie ma obecnie skutecznego środka ognioochronnego odpornego na działanie czynników atmosferycznych. W przypadku połaci dachowych istotne są dwa parametry związane z oddziaływaniem ognia zewnętrznego:

– rozprzestrzenianie ognia po powierzchni,

– przedostanie się ognia do wnętrza budynku.

O ile trudno gont lub deski zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem ognia po powierzchni o tyle stosunkowo łatwo stworzyć pod pokryciem barierę ograniczającą możliwość przedostania się ognia zewnętrznego do wnętrza budynków.

Przykład takiego rozwiązania podano na załączonym rysunku.

Kosiorek

4. Podsumowanie

Z uwagi na bardzo specyficzne, trudne warunki zabudowy w gminie tatrzańskiej i charakter budownictwa regionalnego należałoby dopuścić odległości między budynkami drewnianymi o ścianach wieńcowych z dachami krytymi deskami lub gontem jak dla budynków ze ścianami i dachami nierozprzestrzeniającymi ognia, jeżeli budynki te zostały wykonane wg zasad podanych w p. 3.

Kierownik Zakładu Badań Ogniowych
Instytut Techniki Budowlanej
Mirosław Kosiorek

Komentarz i wnioski

Biorąc pod uwagę opinię ITB można stwierdzić, że możliwe jest zachowanie minimalnej odległości pomiędzy budynkami jednorodzinnymi wykonanymi z bali i budynkami pokrytymi materiałami łatwopalnymi – gonty, wióry, trzcina – gdy spełnione są następujące wymagania:

– ściany z bali, których najmniejszy wymiar lub średnica przekracza 140 mm,

– dachy wykonane z materiałów łatwopalnych – gonty, wióry, trzcina – posiadają pod pokryciem barierę ograniczającą możliwość przedostania się ognia zewnętrznego do wnętrza budynków. Barierę taką może stanowić warstwa grub. min. 15 cm, trudno zapalnej wełny mineralnej (min. 1000oC).

Podobną barierę ograniczającą możliwość przedostania się ognia zewnętrznego do wnętrza budynków można by zapewnić stosując na poszycie np. płytę Fermacell Powerpanel HD (klasa reakcji na ogień – A1) lub cementowo-drzazgową Cetris  (klasa reakcji na ogień – A2-s1, d0) czy też inne płyty mające właściwości niepalne.

 

Przy okazji warto wspomnieć o budynkach z drewnianą konstrukcją szkieletową.

Często przy wydawaniu pozwolenia na budowę urzędnicy nakazują zwiększenie odległości między budynkami … ze względu na drewnianą konstrukcję budynku.

Jest to wielkie nieporozumienie, bowiem przepisy

Usytuowanie budynków, w tym odległości pomiędzy budynkami, z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, określa § 271 Obwieszczenie Ministra infrastruktury i rozwoju

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15.09.2015, poz. 142)

W ustępie 2 powyższego paragrafu jest zapisane: „Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków – o 100%.”

Z powyższego wyraźnie wynika, że przepis nie dotyczy to konstrukcji budynku ale całej ściany !!!

Typowy układ warstw ściany zewnętrznej:
– zaprawa – klej, siatka, tynk.
– styropian EPS 040 – grub. 100 mm,
– płyta wiórowa MFP lub OSB/3 – grub. 12 mm,
– izolacja cieplna – grub. 150 mm,
– konstrukcja drewniana –  45 x 150 mm,
– folia polietylenowa jako opóźniacz pary,
– płyta g/k – grub. 12 mm.

Czy taka ściana jest rozprzestrzeniająca ogień czy też nie ?

Tynk zewnętrzny w systemie BSO posiada klasę reakcji na ogień B-s1,d0 co oznacza że materiał ten jest niezapalny, z bardzo ograniczonym udziałem w pożarze (na przykładzie Instrukcji Technicznej tynku StoArmat Classic Plus),

Standardowa płyta gipsowo-kartonowa klasyfikowana jest w klasie reakcji na ogień A2 co oznacza że jest materiałem niepalnym, a położona na wewnętrznej stronie ściany spełnia wszelkie wymagania w zakresie ochrony konstrukcji ściany przed ogniem,

Biorąc powyższe należy stwierdzić, że przegroda j/w powinna być traktowana jako nierozprzestrzeniająca ognia.

Uwzględniając powyższe, należy uznać, iż budynki o drewnianej konstrukcji szkieletowej, ze ścianami pokrytymi materiałami klasyfikowanymi jako niepalne oraz z pokryciem dachowym nierozprzestrzeniającym ognia, w pełni spełniają wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia i mogą być stawiane w odległości zgodnie z § 12 w/w obwieszczenia tj. 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy i 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

Wojciech Nitka – marzec 2016

Przypisy:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15.09.2015, poz. 142)

  • § 12.
  1. Jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynki na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

  • § 271
  1. Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków – o 100%.
  • § 272
  1. Budynki mieszkalne jednorodzinne, rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze, ze ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej od granicy sąsiedniej, niezabudowanej działki, niż jest to określone w § 12.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwanaście − cztery =