Kontrola konstrukcji drewnianej

Badanie elementów przed montażem obejmuje sprawdzenie:

– jakość drewna przywiezionego na plac budowy, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i wilgotności,

– prawidłowość proponowanych w projekcie rozwiązań technicznych.

Ocenę prawidłowości wykonania konstrukcji budynku z ustaleniami projektowanymi przeprowadza się na podstawie:

– oględzin weryfikujących zgodność wykonania z zatwierdzonym projektem,

– warunkami  technicznymi wykonywania i odbioru robót,

– wyników odbiorów poszczególnych etapów budowy oraz zapisów w dzienniku budowy.

Zakres odbioru konstrukcji budynku powinny obejmować:

– ocenę jakości zastosowanych materiałów, w tym rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,

– wymiary elementów,

– zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną,

– prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i pionie,

– prawidłowość wykonania połączeń,

Elementy konstrukcji uszkodzone lub ze śladami kory nie powinny być wbudowane. Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzić na podstawie oględzin i pomiarów przymiarem z podziałką milimetrową losowo wybranych elementów np. ścian, belek, dźwigarów, itp.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez przykładania łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu ścian oraz na powierzchni ścian, a następnie przez pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią ściany z dokładnością do 1 mm.

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi ściany na wysokości jednej kondygnacji należy przeprowadzić za pomocą pionu murarskiego, poziomnicy pionowej i/lub przymiaru z podziałką milimetrową.

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi ściany na wysokości budynku oraz usytuowania ścian poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzić za pomocą pomiarów geodezyjnych.

Sprawdzenie poziomu ściany należy przeprowadzić za pomocą poziomnicy murarskiej lub wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20 m – za pomocą niwelatora.

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami ścian należy przeprowadzić za pomocą stalowego kątownika murarskiego, łaty kontrolnej i przymiaru z podziałką milimetrową.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścian wewnętrznych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin i za pomocą przyrządów do ustalania odchyłek w pionie i poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście − 13 =