Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien być zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. [4]

Projekt budowlany będący podstawą do wydania pozwolenia na budowę powinien zawierać następujące elementy:

– projekt zagospodarowania działki i terenu,

– geotechniczne warunki posadowienia,

– projekt przyłączy obiektu do infrastruktury,

– projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt architektoniczno-budowlany dotyczący rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i materiałowych powinien zawierać opis techniczny a także stosowne rysunki.

Opis techniczny projektu powinien zawierać dane dotyczące:

– przeznaczenia obiektu,

– program użytkowy,

– rozwiązań architektoniczno-budowlanych,

– układ konstrukcyjny,

– założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych,

– zastosowane schematy statyczne,

– wyniki obliczeń konstrukcyjnych,

– sposób posadowienia budynku,

– przyjęte rozwiązania konstrukcyjne,

– przyjęte rozwiązania technologiczne,

– rozwiązania instalacji elektrycznych, sanitarnych, grzewczych,    wentylacyjnych, gazowych, klimatyzacyjnych,

– charakterystykę energetyczną obiektu.

Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna zawierać:

– elewacje budynku, plus widok połaci dachu,

– rzuty kondygnacji z wymiarowaniem elementów konstrukcyjnych,

– przekroje budynku – poprzeczne i podłużne z wymiarowaniem elementów  konstrukcyjnych,

– rozwiązania konstrukcyjne ścian, stropów, dachu,

– rozwiązania wilgotnościowo-cieplne przegród zewnętrznych,

– rozwiązania izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych,

– podstawowe urządzenia instalacji technicznych i elementy ich wyposażenia.

W zakresie rozwiązań konstrukcyjnych ścian, stropów i dachu projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać informacje dotyczące:

– jakości projektowanego drewna,

– systemu konstrukcji ścian,

– wymiarów słupków konstrukcji ścian i ich osiowy rozstaw,

– wymiarów pozostałych elementów konstrukcji ściany, np. nadproży,

– systemu konstrukcji stropu,

– wymiarów belek stropowych i ich osiowy rozstaw,

– wymiarów pozostałych elementów konstrukcji stropu, np. podciągów,

– systemu konstrukcji schodów,

– systemu konstrukcji dachowej,

– wymiarów krokwi i ich osiowy rozstaw,

– wymiarów pozostałych elementów konstrukcji dachu, np. jętek.

W zakresie wymagań wilgotnościowo-cieplnych projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać informacje dotyczące układu warstw materiałów w przegrodach zewnętrznych – ścianach, stropodachach i dachach, łącznie z wyliczeniem współczynnika przenikania ciepła U dla wszystkich przegród zewnętrznych, jako przegród niejednorodnych. Powinien zawierać także dane dotyczące projektowanych materiałów:

– wymagania stawiane materiałom stosowanym do izolacji   przeciwwilgociowych – folii wiatroizolacyjnej i folii opóźniacza pary,

– wymagania stawiane materiałom stosowanym na poszycia ścian – płytom drewnopochodnym i płytom gipsopodobnym,

– wymagania stawiane materiałom stosownym do izolacji cieplnej (np. wielkość współczynnika ʎ),

W zakresie wymagań izolacyjności akustycznej projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać informacje dotyczące układu warstw materiałów w przegrodach wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem ścian bez drzwi między sąsiednimi pokojami i między pokojami a pomieszczeniami sanitarnymi:

– wymagania stawiane materiałom stosowanym do izolacji akustycznej,

– wymagania stawiane materiałom stosowanym na poszycia ścian – płytom  drewnopochodnym i płytom gipsopodobnym,

Projekt architektoniczno-budowlany powinien określać rozwiązania w zakresie wentylacji:

– przestrzeni podpodłogowej (o ile występuje),

– okładzin elewacyjnych (o ile jest wymagana),

– połaci dachu (o ile jest wymagana),

– pomieszczeń, dla których wentylacja jest niezbędna.

W przypadku realizacji budynku w sposób odmienny od rozwiązań przedstawionych w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wykonawca, po uzgodnieniach z autorem projektu, zobowiązany jest wykonać i dostarczyć inwestorowi dokumentację powykonawczą, przedstawiającą wprowadzone zmiany.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 + 19 =