Zmiana konstrukcji – nieistotne odstąpienie od projektu ?

Według art. 36a. pkt 5 Prawa Budowlanego, za nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

Biorąc powyższe pod uwagę – czy zmiana konstrukcji budynku np. z tradycyjnej murowanej na konstrukcję drewnianą

jest nieistotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego ?

   

Wielu inwestorów, uzyskuje pozwolenie na budowę domów na podstawie projektu domu zaprojektowanego w technologii tradycyjnej murowanej, a następnie realizuje dom o drewnianej konstrukcji szkieletowej czy też z bali.

W wydanych pozwoleniach na budowę nie zawsze określona jest konstrukcja budynku, stąd inwestorzy czy też kierownicy budów, w nawiązaniu do art. 36a, pkt 5, Prawa Budowlanego, zmianę konstrukcji uważają za nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu.

O interpretacją powyższego zagadnienia zwróciliśmy się do Ministerstwa Infrastruktury.

A jak myślą nasi Czytelnicy ???

 

Wojciech Nitka, listopad 2017 r.

Możesz również polubić…

12 komentarzy

 1. Już wielokrotnie w przeciągu ostatniego roku spotkaliśmy się z poruszanym zagadnieniem. Napisze krótko jak to u nas w Rzeszowie wygląda:

  1. Jeżeli Inwestor jest przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a już kupił gotowy projekt murowany to wykonujemy projekt zamienny, czyli „rysujemy” od nowa wszystkie główne rzuty, przekroje itp. z uwzględnieniem zmiany grubości ściany (bo zazwyczaj jest cieńsza niż w oryginalnym projekcie murowanym) a co pociąga za sobą zmianę kubatury, pow. użytkowej itp. + zamienny opis techniczny. Jedynie instalacje pozostają bez zmian w większości przypadków. Oczywiście należy przygotować również nowe świadectwo energetyczne, ponieważ parametry przegród również się zmieniają. Tak przygotowany projekt składamy w urzędzie – nie ma żadnych problemów z uzyskaniem pozwolenia – tyle, że cała procedura jest dosyć kosztowana, ponieważ dużo trzeba pracy wykonać, żeby wszystko było tak jak należy. W porównywalnych pieniądzach da się wykonać projekt indywidualny, przy założeniu, że całą koncepcję domu, czyli układ pomieszczeń, bryłę budynku itp. Inwestor ma już wymyśloną i zaplanowaną.

  2. Jeżeli Inwestor ma już pozwolenie na budowę na dom murowany i nie chce pozwolenia zamiennego, ponieważ wiąże się to głównie z czasem i dodatkowymi kosztami, to budujemy dom szkieletowy i u nas kwalifikuje się to jako nieistotne odstępstwo, pod warunkiem, że nie zmieni się pow. użytkowa, kubatura, wysokość itp. Tak więc tak należy dobrać odpowiednie grubości poszczególnych przegród, aby się zgadzała sumarycznie z tym co jest zawarte w projekcie – czyli obrys zew. (wymiary) bez zmian, sumaryczna grubość ściany taka jak w projekcie murowanym (głównie da się to osiągnąć zwiększając grubość wełny elewacyjnej), wysokości budynku oraz poszczególnych kondygnacji musi pozostać bez zmian, zero budynku również bez zmian. Czasami zachowanie tych wszystkich parametrów jest trudne do osiągnięcia i nieekonomiczne z punktu kosztów budowy, ale da się:) I tak po wybudowaniu takiego domu do odbioru budynku w urzędzie u nas należy przygotować rysunki zamienne, na których pokażemy zamienny przekrój ściany, zamienną konstrukcję stropu, oraz zamienne wszystkie inne rzeczy które „nie istotnie” się zmieniły w stosunku do oryginalnego projektu. Do tego krótki opis obrazujący co i jak i po temacie. Oczywiście pod zmianami nieistotnymi podpisuje się z automatu kierownik budowy oraz projektant i to wszystko. Nikt o nowe świadectwo energetyczne się nie upomina, a jeżeli nawet, to każdy parametr czy stropu, czy ściany, czy dachu zawsze jest lepszy niż w projekcie domu murowanego na podstawie którego budujemy i takie świadectwo zawsze można dosyć prosto dodatkowo przygotować.

 2. Piotr Kobus pisze:

  Zmiana konstrukcji nie jest parametrem wymagającym zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę do której projekt jest załącznikiem.
  Owszem, zmiana konstrukcji była elementem istotnym – dawno temu lecz odpowiedni punkt art. 36a został uchylony lata temu i od parunastu lat jest jak w pierwszym zdaniu.
  W związku powyższym zgadzam się z pkt 2 w wypowiedzi poprzednika. Ustawa tak stanowi więc wszystko jest logiczne, gdyby PINB nie przyjął to w każdym odwołaniu do WINB sprzeciw zostanie uchylony.

  Trzeba jeszcze pamiętać na ile w PINBie wnikają w dokumentację ponieważ zmiana konstrukcji automatycznie wpływa na parametry cieplne budynku a przez to – na wyniki analizy charakterystyki energetycznej i jeżeli w PINBie pracują rzetelnie to powinni wymagać uzupełnienia dokumentacji powykonawczej której elementem będzie nowa analiza charakterystyki energetycznej. Jest z tym różnie bo płacą tam marnie i nie zawsze pracownicy są w pełni kompetentni. Są dobre i złe przypadki, z reguły te gorsze są… chwalone bo tam „wszystko przechodzi”.

  Od pewnego czasu małe zmiany kubatury, długości etc. nie wchodzą również pod art. 36a w związku z dodanym pkt 5a jak niżej:

  5a. Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
  1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;

  Więc zmiany do 2% mogą być opisane w dokumentacji powykonawczej dołączonej do zawiadomienia o zakończeniu budowy :)

 3. Luki pisze:

  Czy temat będzie uaktualniony ?
  Czy Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało ?

 4. cd pisze:

  Odświeżam temat. Czy jest odpowiedź z ministerstwa?

 5. Maciek pisze:

  Dzień dobry
  Czy mógłbym prosić o przesłanie odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury ?
  Byłbym niezmiernie wdzięczny.
  Pozdrawiam

  • GŁÓWNY URZĄD
   NADZORU BUDOWLANEGO
   DEPARTAMEN PRAWNy

   Warszawa, 23 marca 2018 r.

   Pan
   Wojciech Nitka
   Prezes Zarządu
   Stowarzyszenie Dom Drewniany

   Odpowiedź na wystąpienie z 28 listopada 2017 r., przekazane do GUNB przy piśmie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 16 marca 2018 r., znak: DAB.2.050.54.2018.MK, (data wpływu do Urzędu 19 marca 2018 r.)

   Szanowny Panie,
   Departament Prawny nie ocenia konkretnych stanów faktycznych. Udzielamy jednak ogólnych wyjaśnień dotyczących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz niektórych rozporządzeń wydanych na jej podstawie. Dlatego niezależnie od konkretnego stanu wyjaśniamy.
   Stosownie do art. 36a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Katalog istotnych odstępstw został zawarty w art. 36a ust. 5 ww. ustawy i ma charakter enumeratywny (zamknięty). Tym samym dokonane zmiany, które nie zostały w nim wymienione, nie będą stanowić istotnego odstępstwa.
   Do katalogu istotnych odstępstw zaliczyć można m.in. odstąpienie w zakresie wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę. Zmiany materiałowe w konkretnym
   przypadku mogą dotyczyć zakresu uzgodnień, opinii lub pozwoleń. Dlatego nie można się jednoznacznie wypowiedzieć w przedmiotowej kwestii. Będzie ona bowiem uzależniona od konkretnej inwestycji i konkretnego projektu budowlanego.
   Kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę dokonuje projektant, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania 'decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
   Natomiast ostateczna ocena charakteru zamierzonych odstępstw należy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej albo jeżeli ocena ma nastąpić w trakcie lub po zakończeniu robót budowlanych organu nadzoru
   budowlanego, który w oparciu o przepisy ustawy oraz znajomość konkretnego stanu faktycznego, jest władny do zajęcia w tej sprawie wiążącego stanowiska. Tego typu ocena nie należy do GUNB.
   Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje jednocześnie, że niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.

   A poważaniem
   Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego
   Jacek Kozłowski

 6. Marek pisze:

  Zacząłem budować budynek na zgłoszenie,mam już płytę fundamentową i zamiast bali drewnianych chce postawić murowany,Czy muszę to zgłosić ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 4 =